Família: ROSACEAE

Nom Família: ROSACEAE

Descripció: Família molt gran i diversa, amb 115 gèneres i unes 3.200 espècies. Hi són presents a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades al menys 35 gèneres.

Característiques: - Arbres perennes o caducifolis, arbusts o plantes herbàcies. - Fulles generalment alternes, rarament oposades, simples o compostes, senceres o dividides, generalment amb estípules. - Inflorescències en raïms o panícules terminals o flors solitàries axil·lars. - Flors generalment hermafrodites, actinomorfes. - De vegades receptacle floral formant un carpòfor. - Calze amb 4-5 sèpals lliures, de vegades amb epicalze. - Corol·la, generalment present, amb 4-5 pètals lliures. - 1 a molts estams lliures. - Gineceu amb ovari súper o ínfer, amb 1 a molts carpels lliures o soldats. - Fruit sec o carnós, simple, múltiple o complexe.

Ecologia: Els tàxons d'aquesta Família estan presents en una sèrie d'hàbitats ben diferents: garrigues, indrets humits (canalitzacions i torrents), parets seques, penyals i alguns pocs també apareixen a camps de conreu (Aphanes, Sanguisorba).

Endemismes: S'ha descrit Amelanchier ovalis subsp. comafredensis com endèmic de Mallorca, si bé el seu estatus no gaudeix d'acceptació general per part dels botànics.

Tàxons principals no endèmics: 8 gèneres (Agrimonia, Aphanes, Crataegus, Potentilla, Prunus, Rosa, Rubus i Sanguisorba ) amb 18 espècies.

Altres tàxons no autòctons: Família molt coneguda pels arbres fruiters dels gèneres Prunus (albarcoquer, ametler, cirerer, melicotoner, pruneres), Mespilus (nespler), Eryobotria (nisperer), Crataegus (atzaroles), Malus (pomera), Sorbus (servera), Pyrus (perera), Cydonia (codonyer). També la maduixera (Fragaria vesca) és una planta d'aquesta Família amb fruits mengívols. Moltes rosàcies són molt conegudes i emprades en jardineria. A més d'espècies forànies de gèneres aquí presents hi ha alguns gèneres alòctons que ens són Famíliars; els més importants són Cotoneaster, Pyracantha i Spiraea.

Usos: Són menjats els fruits d'alguns arbusts; exemples són els aranyons de l'aranyoner (Prunus spinosa) o les mores dels abatzers (Rubus ulmifolius, Rubus caesius). El gènere Rosa s'ha utilitzat tradicinalment com a font d'arbusts ornamentals; moltes de les varietats comercials són producte de les tècniques de selecció, hibridació i millora genètica a partir de les espècies silvestres, de flors més discretes. Malgrat això, també les espècies que viuen a la natura es poden trobar amb certa freqüència als jardins de Balears. Moltes de les espècies dels distints gèneres tenen propietats que les fan útils com a medicinals.

Llistat de gèneres