Hàbitat: Ullastrars i altres garrigues escleròfiles, sabinars