Família: APOCYNACEAE

Nom Família: APOCYNACEAE

Descripció: Família amb 215 gèneres i 2.100 espècies. 4 gèneres amb espècies natives d'Europa.

Característiques: - Arbusts i lianes. - Fulles oposades o verticil.lades, simples i senceres. - Inflorescències en corimbe o flors solitàries. - Flors hermafrodites, actinomorfes. - Calze amb 5 sèpals. - Corol·la infundibuliforme o hipocrateriforme, amb 5 pètals blancs o colorejats. - 5 estams. - Gineceu amb ovari amb 2 carpels lliures però units a la part superior, amb 1 estil. - Fruit difolícul.

Ecologia: Ambdúes espècies a l'estat natural prefereixen els llocs amb humitat elevada: torrents i zones amb la capa freàtica alta.

Tàxons principals no endèmics: Els gèneres presents tenen ambdós una espècie molt característica: el baladre (Nerium oleander) i la proenga (Vinca difformis).

Altres tàxons no autòctons: Hi ha varis gèneres amb espècies alòctones conegudes als jardins de Balears: Catharanthus,Mandevilla, Pachypodium, etc.

Usos: Tant la proenga com el baladre, però sobretot aquest darrer, són elements força comuns als jardins i enjardinaments de les Illes. A ambdós també se'ls atorga propietats medicinals, però s'ha de tenir en compte que el baladre és fortament verinós.

Llistat de gèneres