Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Species by habitats: Gypsicolous shrubland

Patrocinador: Fundació Sa Nostra