Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Plantes Legalment Protegides

Plantes Legalment Protegides

Presentam un llistat dels tàxons presents a les Illes Balears que estan protegits per alguna de les Llei nacionals, autonòmiques o europees vigents fins en aquest moment. Les figures de protecció que existeixen actualment són: la Directiva Europea 92/43/CE (Directiva d'Hàbitats 1991), el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a Europa (Conveni de Berna 1991), la Llei 4/89 que mitjançant el Real Decret 439/90 crea el Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i el Decret 24/92 que crea el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades. Aquest Llistat s'ha realitzat amb informació de MUS, M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15, 19 i 20. Govern de les Illes Balears i SÁEZ, Ll. i ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears

 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.          
Anthyllis lagascana Benedí          
Artemisia assoana Willk.          
Astragalus hispanicus Coss. ex Bunge          
Carum verticillatum (L.) Koch          
Chamaerops humilis L.          
Crithmum maritimum L.          
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.          
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez Campo          
Helianthemum caput-felis Boiss.          
Hippocrepis valentina Boiss.          
Ilex aquifolium L.          
Juniperus thurifera L.          
Lamottea dianae (Webb) G. López          
Lathyrus pulcher J. Gay          
Listera ovata (L.) R. Br.          
Medicago citrina (Font Quer) Greuter          
Myrtus communis L.          
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard          
Otanthus maritimus ( L.) Hoffms. et Link          
Pancratium maritimum L.          
Quercus pyrenaica Willd.          
Quercus suber L.          
Rhamnus alaternus L.          
Ruscus aculeatus L.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Saxifraga cuneata Willd. subsp. paniculata (Pau) Mateo & M.B. Crespo          
Sideritis angustifolia Lag. subsp. angustifolia          
Sideritis incana L. subsp. edetana (Pau ex Font Quer) G. Mateo & M.B. Crespo          
Sideritis leucantha Cav.          
Silene cambessedesii Boiss. & Reut.          
Silene diclinis (Lag.) M. Laínz          
Silene hifacensis Rouy ex Willk.          
Tamarix africana Poiret          
Tamarix anglica Webb.          
Tamarix canariensis Willd.          
Tamarix gallica L.          
Taxus baccata L.          
Teucrium buxifolium Schreb.          
Teucrium expassum Pau          
Teucrium gnaphalodes L'Hér          
Teucrium murcicum Sennen          
Teucrium ronnigeri Sennen          
Teucrium thymifolium Schreb.          
Thymus borgiae Rivas-Martinez, A. Molina & G. Navarro          
Thymus hyemalis Lange          
Thymus piperella L.          
Thymus vulgaris L. subsp. aestivus (Reut.) A. Bolòs & O. Bolòs          
Viburnum tinus L.          
Vitex agnus-castus L.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià