Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Plantes Legalment Protegides

Plantes Legalment Protegides

Presentam un llistat dels tàxons presents a les Illes Balears que estan protegits per alguna de les Llei nacionals, autonòmiques o europees vigents fins en aquest moment. Les figures de protecció que existeixen actualment són: la Directiva Europea 92/43/CE (Directiva d'Hàbitats 1991), el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a Europa (Conveni de Berna 1991), la Llei 4/89 que mitjançant el Real Decret 439/90 crea el Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i el Decret 24/92 que crea el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades. Aquest Llistat s'ha realitzat amb informació de MUS, M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15, 19 i 20. Govern de les Illes Balears i SÁEZ, Ll. i ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears

 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.          
Anthyllis hystrix (Willk.) Cardona, Contandriopoulos & Sierra          
Apium bermejoi L. Llorens          
Asperula paui Font Quer          
Biscutella ebusitana Rosselló, N. Torres & L. Sáez          
Brimeura duvigneaudii ( L. Llorens) Rosselló, Mus & Mayol          
Buxus balearica Lam          
Chamaerops humilis L.          
Crithmum maritimum L.          
Cymbalaria fragilis (J. J. Rodr.) A. Cheval.          
Damasonium alisma Mill. subsp. bourgaei (Coss.) Maire          
Daphne rodriguezii Teixidor          
Delphinium pentagynum Lam. subsp. formenterense N. Torres, L. Sáez, Rosselló & C. Blanché          
Dianthus rupicola Biv. subsp. bocchoriana L. Llorens & Gradaille          
Digitalis minor L.          
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez Campo          
Dorycnium fulgurans (Porta) Lassen          
Euphorbia fontqueriana Greuter          
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewej.          
Femeniasia balearica (Rodr.) Susanna          
Genista dorycnifolia Font Quer subsp. grosii (Font Quer) Font Quer          
Helianthemum caput-felis Boiss.          
Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. origanifolium (Lam.) López          
Ilex aquifolium L.          
Lamottea dianae (Webb) G. López          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Lavatera triloba L. subsp. pallescens (Moris) Nyman          
Limonium antoni-llorensii Ll. Llorens          
Limonium barceloi Gil & Ll. Llorens          
Limonium fontqueri (Pau) Ll. Llorens          
Limonium magallufianum Ll. Llorens          
Limonium majoricum Pignatti          
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés          
Lysimachia minoricensis J. J. Rodr.          
Marsilea strigosa Willd.          
Medicago citrina (Font Quer) Greuter          
Myrtus communis L.          
Naufraga balearica Constance & Cannon          
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard          
Orchis robusta (Stephenson) Gölz & H.R. Reinhard          
Otanthus maritimus ( L.) Hoffms. et Link          
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.          
Pancratium maritimum L.          
Pilularia minuta Durieu          
Pimpinella bicknellii Briq.          
Primula acaulis (L.) L. subsp. balearica (Willk.) Greuter & Burdet          
Quercus suber L.          
Ranunculus weyleri Marès ex Willk.          
Rhamnus alaternus L.          
Ruscus aculeatus L.          
Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica Bolòs, Molinier, et Montserrat          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godr. subsp. cossoniana (Boiss.) D.A. Webb          
Silene cambessedesii Boiss. & Reut.          
Silene hifacensis Rouy ex Willk.          
Tamarix africana Poiret          
Tamarix anglica Webb.          
Tamarix canariensis Willd.          
Tamarix gallica L.          
Taxus baccata L.          
Teucrium marum L. subsp. occidentale Mus, Mayol & Rosselló          
Thymus herba-barona Loisel. subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló          
Thymus richardii Pers. subsp. ebusitanus (Font Quer) Jalas          
Thymus richardii Pers. subsp. richardii          
Thymus vulgaris L. subsp. aestivus (Reut.) A. Bolòs & O. Bolòs          
Viburnum tinus L.          
Vicia bifoliolata J. J. Rodr.          
Viola jaubertiana Marès et Vigineix          
Vitex agnus-castus L.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià