Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Plantes Legalment Protegides

Plantes Legalment Protegides

Presentam un llistat dels tàxons presents a les Illes Balears que estan protegits per alguna de les Llei nacionals, autonòmiques o europees vigents fins en aquest moment. Les figures de protecció que existeixen actualment són: la Directiva Europea 92/43/CE (Directiva d'Hàbitats 1991), el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i el Medi Natural a Europa (Conveni de Berna 1991), la Llei 4/89 que mitjançant el Real Decret 439/90 crea el Catàleg Nacional d'Espècies Vegetals Amenaçades i el Decret 24/92 que crea el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades. Aquest Llistat s'ha realitzat amb informació de MUS, M. 1993. Documents Tècnics de Conservació nº 15, 19 i 20. Govern de les Illes Balears i SÁEZ, Ll. i ROSSELLÓ, J. A. 2001. Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears. Govern de les Illes Balears

 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Acer opalus Mill. subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.          
Carum verticillatum (L.) Koch          
Chamaerops humilis L.          
Crithmum maritimum L.          
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.          
Ilex aquifolium L.          
Juniperus thurifera L.          
Listera ovata (L.) R. Br.          
Marsilea strigosa Willd.          
Myrtus communis L.          
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard          
Otanthus maritimus ( L.) Hoffms. et Link          
Pancratium maritimum L.          
Quercus pyrenaica Willd.          
Quercus suber L.          
Rhamnus alaternus L.          
Ruscus aculeatus L.          
Saxifraga cuneata Willd. subsp. paniculata (Pau) Mateo & M.B. Crespo          
Sideritis angustifolia Lag. subsp. angustifolia          
Tamarix africana Poiret          
Tamarix anglica Webb.          
Tamarix canariensis Willd.          
Tamarix gallica L.          
Taxus baccata L.          
Teucrium gnaphalodes L'Hér          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià
Viburnum tinus L.          
Vitex agnus-castus L.          
 Directiva HàbitatsCatàleg NacionalConveni BernaCatàleg BalearCatàleg País Valencià