Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

URTICACEAE

Nom Família : URTICACEAE

Descripció : Família gran, amb 50 gèneres i unes 2.000 espècies. 5 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques : - Plantes herbàcies, algunes amb pèls urticants (gènere Urtica ). - Fulles alternes o oposades, simples, sovint amb estípules. - Inflorescències racemoses axil·lars o terminals o flors solitàries. - Flors unisexuals, actinomorfes. - Periant sepaloideu amb 3-5 peces lliures o soldades. - Flors masculines amb 4 estams. - Flors femenines amb gineceu amb ovari súper amb 1 carpel i 1 estigma multífid, de vegades amb estaminois. - Fruit en aqueni.

Ecologia : Quasi totes són espècies nitròfiles, per la qual cosa són freqüents a on hi ha acumulacions de deixalles, fems d'animals, abocadors, etc. Soleirolia soleirolii n'és l'excepció que viu a llocs ombrívols i frescs al peu de penyals de la Serra.

Endemismes : Soleirolia soleirolii, Urtica atrovirens subsp. atrovirens, Urtica atrovirens subsp. bianorii.

Tàxons principals no endèmics : 2 gèneres (Parietaria i Urtica) amb 6 espècies. Bastant conegudes, sobretot les ortigues (gènere Urtica ) i la mollera roquera (Parietaria judaica).

Usos : Les ortigues es poden menjar una vegada cuites. A excepció de Soleirolia són també emprades en medicina cassolana. Soleirolia soleirolii és una planta apreciada en jardineria, malgrat la seva petitessa, degut a que és una bona formadora de gespes a indrets humits.

Llistat de gèneres