Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental

Àrea de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears

Fitxa de cada espècie i abreviatures

Cada espècie ve acompanyada d'una breu informació escrita agrupada en els següents ítems:

  1. Nom científic: utilitzem el nom científic de la espècie seguint el criteri de Flora Iberica en general, de la Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) per els endemismes, i de Aproximació al Catàleg de la Flora de Balears (LLORENS, et al., 1997).
  2. Noms catalans i noms castellans: hem recollit els principals noms de les plantes que apareixen a la bibliografia, donant preferència als noms populars catalans que s'empren a Balears.
  3. Distribució: anotem la distribució coneguda a les Balears, utilitzant les abreviatures següents: Ma (Mallorca), Me (Menorca), Ei (Eivissa), Fo (Formentera), Ca (Cabrera) i Dr (Dragonera).
  4. Hàbitat: una breu descripció de l'hàbitat més comú que ocupa l'espècie, malgrat que sempre hi ha la possibilitat que aparegui a altres hàbitats de forma esporàdica.
  5. Endemisme: s'especifica si la planta és o no endèmica. Hem inclòs, com endèmiques, fent-ho notar, les espècies Tirrèniques, que es troben a Balears i altres illes de la Mediterrània occidental, i les Ibèriques, que es troben a les Balears i al sud de la Pennínsula ibèrica.
  6. Protecció legal: indiquem si la espècie està protegida per algun tipus de legislació autonòmica, nacional o internacional, seguint a Documents Tècnics de Conservació del Govern Balear (M. MUS, 1993).
  7. Característiques: exposam una breu descripció de caràcters morfològics i ecològics que permeten diferenciar l'espècie en qüestió d'altres tàxons.
  8. Categoria UICN: s'indica amb abreviatures el grau d'amenaça segons la categoria de la Unió Internacional de Conservació de la Natura, UICN: NE (no avaluat), DD (dades insuficients), LC (poc preocupant), NT (quasi amenaçat), VU (vulnerable), EN (en perill), CR (en perill crític), RE (extingida a nivell regional), EW (extingida en estat silvestre) i EX (extingida) seguint el criteri de Flora Endèmica de les Balears (ALOMAR, et al. 1997) i Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears (SAEZ & ROSSELLÓ 2001).
  9. Forma vital: correspon a la forma vital de Raunkier seguint el criteri que apareix a la Flora Manual dels Països Catalans (BOLOS, et al., 1990).