Família: JUNCACEAE

Nom Família: JUNCACEAE

Descripció: Família que consta de 9 gèneres amb unes 400 espècies que es troba difosa per les zones temperades i fredes dels dos hemisferis. 2 gèneres a Europa.

Característiques: - Plantes herbàcies, vivaces o anuals. - Fulles primes, linears o cilíndriques. - Inflorescències glomerulars, cimoses, corimbes o panícules obertes. - Flors actinomorfes amb periant tepaloideu (2 verticils de 3 peces) verdosos, bruns o membranosos. - 6 estams, de vegades amb 3 d'avortats. - Gineceu amb ovari súper amb 3 carpels. - Fruit en càpsula.

Ecologia: Els anuals viuen a zones temporalment inundades sobre sòls embeguts d'aigua. Les espècies més grosses a fonts, fons de torrents, basses, sèquies, marges de canals, salobrars, etc. La majoria son d'aigües dolces però alguns com Juncus acutus suporten bé la salinitat.

Tàxons principals no endèmics: Tots els joncs es troban inclosos en un sol gènere (Juncus) amb unes 10 espècies. Algunes d'anuals (Juncus bufonius, Juncus capitatus, etc.) i altres perennes (Juncus acutus, Juncus conglomeratus, Juncus subulatus, Juncus maritimus, etc.).

Usos: Les fulles i tijes es poden utilitzar per teixir objectes diversos.

Llistat de gèneres