Família: RUBIACEAE

Nom Família: RUBIACEAE

Descripció: Família molt ample, amb 631 gèneres i 10.700 espècies. 9 gèneres a Europa amb espècies silvestres o naturalitzades.

Característiques: Sub-arbusts i plantes herbàcies, generalment amb tiges tetragonals i sovint amb aculis o pèls a les parts vegetatives. - Fulles oposades o verticil·lades, simples, senceres, generalment denticulades o serrulades, amb estípules generalment folioses. - Inflorescències cimoses. - Flors hermafrodites o rarament unisexuals, actinomorfes. - Calze amb 4-6 sèpals soldats. - Corol·la gamopètala amb 4-6 pètals poc colorejats. - 4-6 estams soldats al tub de la corol·la. - Gineceu amb ovari ínfer amb 2 carpels, amb 1 estil bifurcat o 2 estils lliures. - Fruit és un esquizocarp o drupaci.

Ecologia: Exceptuant els salobrars a tots els ambients illencs es poden trobar rubiàcies (alzinars, penyals, màquies i garrigues, camps, dunes, bardisses, construccions humanes).

Endemismes: Asperula paui, Galium balearicum, Galium crespianum i les rogetes (Rubia angustifolia subsp. angustifolia, Rubia angustifolia subsp. caespitosa).

Tàxons principals no endèmics: 6 gèneres (Asperula, Crucianella, Galium, Valantia) amb 20 espècies. Cal destacar la rotgeta (Rubia peregrina) i espècies vàries del gènere Galium degut a èsser plantes molt freqüents a garrigues, parets seques, alzinars, etc.

Usos: És conegut des de l'antiguitat l'ús de Rubia tinctoria per a la tinció de teles. Les gardènies (Gardenia jasminoides) es venen ocasionalment en establiments de jardineria, si bé el seu conreu és difícil a les nostres contrades.

Llistat de gèneres